Members

Meet the Team


ทรงพล แจ่มแจ้ง Sound Engineer จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่า 12 ปี ทั้งงานในด้าน Studio Sound และมุ่งสู่งาน Live Sound ในช่วงชีวิตตั้งแต่เล่นดนตรีสมัยเรียน จนมาถึงช่วงวัยทำงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียง ชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องเสียง จึงคิดว่าคงถึงเวลาที่ได้นำความรู้ที่คอยเก็บเกี่ยวสั่งสมมาได้นำมาถ่ายทอดให้หลายคนได้รับรู้ทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับเสียง ประสบการณ์การทำงาน...
เอกพัฒน์ มั่นคง Sound System Design ในงานด้าน Sound System Design จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดคือการ "ขยายเสียงที่ต้องการไปสู่ผู้รับฟังได้อย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ​์ในระบบเสียง" ในระบบเสียงจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์มากมายไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์รับ , อุปกรณ์ปรับแต่ง และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง การจัดการจึงเป็นส่ิงที่จำเป็น...