CEO

ทรงพล แจ่มแจ้ง Sound Engineer จากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมากว่า 12 ปี ทั้งงานในด้าน Studio Sound และมุ่งสู่งาน Live Sound ในช่วงชีวิตตั้งแต่เล่นดนตรีสมัยเรียน จนมาถึงช่วงวัยทำงานที่ทำงานเกี่ยวกับด้านเสียง ชีวิตวนเวียนอยู่กับเรื่องเสียง จึงคิดว่าคงถึงเวลาที่ได้นำความรู้ที่คอยเก็บเกี่ยวสั่งสมมาได้นำมาถ่ายทอดให้หลายคนได้รับรู้ทั้งทฤษฎีที่เกี่ยวกับเสียง ประสบการณ์การทำงาน...