โปรเซสเซอร์ระบบเสียงตามสาย PA DSP

แสดงทั้งหมด 3 ผลลัพท์

เครื่องประมวลสัญญาณเสียงระบบประกาศ เป็นอุปกรณ์แบบดิจิตอล เพื่อแยกโซนประกาศ และจัดการสัญญาณเสียง