คอร์สเรียน Sound Engineer

คอร์สเรียนซาวด์เอ็นจิเนียร์

Live For Sound เปิดสอนการทำงานด้านระบบเสียง โดย อ.น้อย – ทรงพล แจ่มแจ้ง เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับผู้เรียนที่สนใจและต้องการรู้เกี่ยวกับระบบเสียงคอนเสิร์ต ระบบเสียงห้องประชุม ระบบเสียงประกาศ , การปรับแต่งระบบเสียง และผู้ที่อยากทำงานในสายอาชีพ Sound Engineer ให้สามารถทำงานได้แบบมืออาชีพ

หลักสูตรที่เปิดสอน

1. Sound System Engineer & Audio Technician

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านระบบเสียง เน้นทฤษฎีและการทดลองทำ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • The Nature of Sound (ธรรมชาติของเสียง)
 • Speed of Sound in the Air (การหาค่าความเร็วเสียงในอากาศ)
 • Refraction of Sound (การสะท้อนของเสียง)
 • Wavelength (ความยาวคลื่นเสียง)
 • Delay Time (การหาค่าหน่วงเวลาของเสียง)
 • Acoustic Reflection, Diffraction, Absorption (การสะท้อน,การกระจายและการดูดซับของเสียง)
 • Decibel (หน่วยวัดความดังของเสียง)
 • Hearing of Human (การได้ยินของหูมนุษย์)
 • Loudness Contour & Weighting A,B,C
 • Sound Pressure Level (ความดังของเสียง)
 • Boundaries Affect
 • Invert Square Law (การลดทอนความดังของเสียง)
 • dB Scale
 • Phase (เฟส)
 • Interference of Sound (การแทรกสอดของเสียง)
 • Comp Filter Effect
 • Point source & Line Array Speaker (ลำโพงพ้อยซอร์สและไลน์อาเรย์)
 • Ohm Law (กฎของโอมห์)
 • Impedance (การหาค่าความต้านทาน)
 • Systems Design (การออกแบบระบบเสียง)
 • Speaker Position (การวางตำแหน่งของลำโพง)
 • Line Array Software (การใช้งานโปรแกรมออกแบบลำโพงไลน์อาเรย์)
 • Sub Array (การวางซับอาเรย์)
 • System Software Control(การเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมระบบเสียง)
 • Measurement Software (การใช้งานโปรแกรมสำหรับวัดค่าลำโพง)
 • RTA Measurement Setup (การเซตอัพอุปกรณ์)
 • Impulse Response
 • Crossover (การตั้งค่าครอสโอเวอร์)
 • How to Systems Alignment (การปรับแต่งเสียงลำโพง)
 • Basic Electric (ไฟฟ้าเบื้องต้น)
 • Balance & Unbalance Signals

ค่าลงทะเบียนคนละ 35,000บาท 
สนใจติดต่อ 064-198-2499

เรียนทุกวัน อังคาร – พุธ (16 ครั้ง)
สถานที่ หมู่บ้านประภาทรัพย์4 เลขที่ 778/183 ถ.เจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

2. Workshop “Sound Systems Alignment”

เป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วม Workshop ได้รู้และเข้าใจในการทำงานด้านการปรับแต่งระบบเสียง เนื้อหาจะประกอบไปด้วย

 • The Nature of Sound (ธรรมชาติของเสียง)
 • Frequency (ความถี่ของเสียง)
 • Wavelength (ความยาวของคลื่นเสียง)
 • Amplitude (ความดังเบาของเสียง)
 • Phase (การรวมตัวกันของสัญญาณเสียง)
 • Decibel (dB) (หน่วยวัดปริมาณทางเสียง)
 • Basic Sound Systems Alignment (การจัดการระบบเสียงเบื้องต้น)
 • การตั้งค่า Crossover
 • การใช้โปรแกรมวัดเสียง (Smaart Live)

สถานที่ หมู่บ้านประภาทรัพย์4 เลขที่ 778/183 ถ.เจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

3. Private Live Mixing Course

เป็นหลักสูตรที่มุ้งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจเรื่องการผสมเสียงในงานแสดงสด การเรียนมีทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เนื้อหาประกอบไปด้วย

 • The Nature of sound
 • Hearing of Human
 • Frequency
 • Basic Music Theory
 • Basic Digital Audio
 • Analog & Digital Mixer
 • Gain Input
 • Gain Before Feedback
 • Basic DAW Software
 • Balancing
 • EQ, Gate, Compressor, Reverb, Delay
 • Hand on for Live Sound Mixing
 • Vocal , Drums Set , Bass, GT , KB

ค่าลงทะเบียนคนละ 28,000บาท เรียน 4 วัน
สนใจติดต่อ 064-198-2499
สถานที่ หมู่บ้านประภาทรัพย์4 เลขที่ 778/183 ถ.เจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

4. Sound System Design & Optimization(Private)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เน้นให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการออกแบบระบบเสียง เน้นทฤษฎีและการทดลองทำ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะและมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในงานสาขาการออกแบบระบบเสียงได้

เนื้อหาประกอบด้วย

 • The Nature of Sound (ธรรมชาติของเสียง)
 • Speed of Sound in the Air (การหาค่าความเร็วเสียงในอากาศ)
 • Refraction of Sound (การสะท้อนของเสียง)
 • Wavelength (ความยาวคลื่นเสียง)
 • Delay Time (การหาค่าหน่วงเวลาของเสียง)
 • Acoustic Reflection, Diffraction, Absorption (การสะท้อน,การกระจายและการดูดซับของเสียง)
 • Decibel (หน่วยวัดความดังของเสียง)
 • Hearing of Human (การได้ยินของหูมนุษย์)
 • Loudness Contour & Weighting A,B,C
 • Sound Pressure Level (ความดังของเสียง)
 • Boundaries Affect
 • Invert Square Law (การลดทอนความดังของเสียง)
 • dB Scale
 • Phase (เฟส)
 • Diffraction (การเลี้ยวเบนของเสียง)
 • Interference of Sound (การแทรกสอดของเสียง)
 • Comp Filter Effect
 • Point source & Line Array Speaker (ลำโพงพ้อยซอร์สและไลน์อาเรย์)
 • Ohm Law (กฎของโอมห์)
 • Impedance (ค่าความต้านทาน)
 • Speaker Position (การวางตำแหน่งของลำโพง)
 • Line Array Software (การใช้งานโปรแกรมออกแบบลำโพงไลน์อาเรย์)
 • Sub Array (การวางซับอาเรย์)
 • Cardioid Subwoofer (การวางลำโพงแบบคาร์ดิออย)
 • System Diagram (การเขียนแบบการเชื่มต่ออุปกรณ์)
 • Systems Gain Structure (การตั้งค่าระดับความแรงของสัญญาณให้สอดคล้องกัน)

ค่าลงทะเบียนคนละ 28,000บาท เรียน 4 วัน
สนใจติดต่อ 064-198-2499
สถานที่ หมู่บ้านประภาทรัพย์4 เลขที่ 778/183 ถ.เจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

5. เทคนิคการมิกซ์เสียงสำหรับ Live Sound (เริ่มเรียน 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2561)

เริ่มเรียนเวลา 9.00น. – 15.00น.

เนื้อหาประกอบด้วย

 • ทฤษฎีเสียง
 • การใช้งานดิจิตอลมิกเซอร์
 • ารจัดการช่องสัญญาณ Input และ Output
 • ทำความเข้าใจเรื่องระดับสัญญาณเสียง Peak และ RMS
 • เรียนรู้เรื่อง VU Meter
 • การ Balance เสียง
 • การปรับ Gain
 • การใช้งาน EQ
 • การใช้ Compressor และ Gate
 • การจัดการกับเสียง Feedback 
 • การต่อระบบ Digital Audio Network 
 • การใช้ Hybrids Mixing

ค่าลงทะเบียนคนละ 16,000บาท เรียน 4 วัน
สนใจติดต่อ 064-198-2499
สถานที่ หมู่บ้านประภาทรัพย์4 เลขที่ 778/183 ถ.เจริญพัฒนา ซ.รามอินทรา117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กทม.

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายระบบเสียง ที่ประเทศลาว

สนใจสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 064-198-2499

Email : liveforsound2525@gmail.com

ติดตาม กำหนดการคอร์สเรียน ได้ทาง

Facebook : Live For Sound & Audio Creations